Psychologia rekrutacja

ZASADY PRZYJĘCIA NA KIERUNEK PSYCHOLOGIA-WSNP

 • na I semestr mogą zostać przyjęci wszyscy kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości;
 • decyzję o przyjęciu na wyższe semestry podejmuje uczelniana komisja ds. uznawania efektów uczenia się:
  • na VII semestr może zostać przyjęty kandydat, który posiada dyplom studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku pedagogika lub jest czynnym zawodowo nauczycielem wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych lub pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym i posiada przygotowanie pedagogiczne
  • absolwenci pozostałych kierunków nie będący nauczycielami mogą zostać przyjęci na wyższy niż I semestr (np. III lub V) w zależności od uznania ich dorobku naukowego i zawodowego przez komisję na podstawie przedstawionych dokumentów (dyplomy, suplementy, indeksy, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa ukończonych studiów podyplomowych, itp.)
 • komisja wyznacza studentom przyjętym na wyższy semestr ewentualne różnice programowe. Na zaliczenie różnic programowych student ma czas do końca roku akademickiego poprzez zdanie testu z danego przedmiotu za pośrednictwem platformy internetowej. Zaliczenie różnic programowych jest bezpłatne.

 

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA

 • kwestionariusz rekrutacyjny;
 • kopia świadectwa dojrzałości;
 • ślubowanie
  • dodatkowo kandydaci starający się o przyjęcie na wyższy semestr:
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, w przypadku braku suplementu indeks lub kartę przebiegu studiów;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy;
 • kopia świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących;
 • wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się.